Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Walne Zgromadzenie 2023

Walne Zgromadzenie 2023

 

Na podstawie § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków

w dn. 26 czerwca 2023 r. o godz. 1600 w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Piłsudskiego 15 w Świeciu.

 

Porządek obrad 2023

Related Images:

Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych w dobie Covid-19 w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25.02.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

INFORMACJA ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

 

 

 

w przedmiocie

FUNKCJONOWANIA ORGANÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W DOBIE COVID – 19 W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW  Z DNIA 25 LUTEGO 2022 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

 

 

 

Źródło: https://zrsmrp.com.pl/funkcjonowanie-organow-spoldzielni-mieszkaniowych-w-dobie-covid-19-w-zwiazku-z-rozporzadzeniem-rady-ministrow-z-25-02-2022-r-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku/

 

 

 

 

Co do zasady do spółdzielni mieszkaniowych nadal znajdzie zastosowanie przepis art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Ww. regulacja nie ogranicza spółdzielni w zwoływaniu walnych zgromadzeń w formule stacjonarnej jeżeli przepisy reżimu sanitarnego dotyczące np. limitu osób w trakcie zebrań na to pozwalają.

 

 

 

Aktualnie obowiązuje przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. takich limitów nie przewidują to jednak każdorazowo Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna sama dokonać oceny czy jest w stanie przeprowadzić np. walne zgromadzenie czy posiedzenie Rady Nadzorczej w formule stacjonarnej z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego biorąc pod uwagę aktualny stan zakażeń koronawirusem. Stan epidemii nadal bowiem obowiązuje.

Related Images:

STANDARDY UTRZYMANIA PORZĄDKU ZIMOWEGO

Prace prowadzone przez służby odśnieżające mają na celu złagodzenie skutków zimy na chodnikach, parkingach i drogach wewnętrznych, a nie na ich całkowitej likwidacji.

Zimowe utrzymanie standardy:

Standardy utrzymania są uzależnione od warunków zimowych. I tak na przykład w czasie „zimy lekkiej”, jej skutki muszą być zlikwidowane w ciągu dwóch godzin liczonych od upłynięcia czasu przewidzianego na wprowadzenie sprzętu do akcji. W czasie „zimy średniej”, jej skutki powinny zostać usunięte w ciągu dwóch godzin liczonych od czasu ustania opadów śniegu. W przypadku „zimy ciężkiej”, czyli całodziennych opadów, błoto pośniegowe powinno zniknąć z dróg prowadzących komunikację zbiorową w ciągu czterech godzin od chwili ustania opadów śniegu i w ciągu ośmiu godzin z całego układu drogowego. Z kolei podczas zimy o „skrajnie ciężkim przebiegu” (intensywne, długotrwałe opady śniegu połączone z zawieją i zamiecią śnieżną), działania koncentrują się na ciągłym łagodzeniu skutków zimy na drogach i chodnikach.

Kolejność odśnieżania:

1) podjazdy,

2) chodniki i dojścia do klatek schodowych, 

3) dojścia do parkingów i garaży,

4) parkingi.

Related Images:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2021

STANOWISKO ZWIĄZKU W SPRAWIE ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁDZIELNI
W odpowiedzi na pytania w sprawie możliwości organizacji walnego zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z2021 r., poz. 861 – Krajowy Związek Rewizyjny stoi na stanowisku, że w związku z obowiązywaniem art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.568) brak jest obowiązku zwoływania walnego zgromadzenia przed wskazanym tam terminem.
Przywołany art. 90 stanowi, że:
Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) nadal w treści § 26 ust. 15 do dnia 31 sierpnia 2021 r. zakazuje organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 i ust. 1a zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, poza dozwolonymi w treści ust. 17, żaden ze wskazanych tam przypadków nie dotyczy walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych.
Zarząd KZRSM

Aktualności

Related Images:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2020

Walne Zgromadzenie 2020

 

ZAWIADOMIENIE


Related Images: