Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych w dobie Covid-19 w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25.02.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

INFORMACJA ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

 

 

 

w przedmiocie

FUNKCJONOWANIA ORGANÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W DOBIE COVID – 19 W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW  Z DNIA 25 LUTEGO 2022 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

 

 

 

Źródło: https://zrsmrp.com.pl/funkcjonowanie-organow-spoldzielni-mieszkaniowych-w-dobie-covid-19-w-zwiazku-z-rozporzadzeniem-rady-ministrow-z-25-02-2022-r-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku/

 

 

 

 

Co do zasady do spółdzielni mieszkaniowych nadal znajdzie zastosowanie przepis art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Ww. regulacja nie ogranicza spółdzielni w zwoływaniu walnych zgromadzeń w formule stacjonarnej jeżeli przepisy reżimu sanitarnego dotyczące np. limitu osób w trakcie zebrań na to pozwalają.

 

 

 

Aktualnie obowiązuje przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. takich limitów nie przewidują to jednak każdorazowo Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna sama dokonać oceny czy jest w stanie przeprowadzić np. walne zgromadzenie czy posiedzenie Rady Nadzorczej w formule stacjonarnej z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego biorąc pod uwagę aktualny stan zakażeń koronawirusem. Stan epidemii nadal bowiem obowiązuje.

STANDARDY UTRZYMANIA PORZĄDKU ZIMOWEGO

Prace prowadzone przez służby odśnieżające mają na celu złagodzenie skutków zimy na chodnikach, parkingach i drogach wewnętrznych, a nie na ich całkowitej likwidacji.

Zimowe utrzymanie standardy:

Standardy utrzymania są uzależnione od warunków zimowych. I tak na przykład w czasie „zimy lekkiej”, jej skutki muszą być zlikwidowane w ciągu dwóch godzin liczonych od upłynięcia czasu przewidzianego na wprowadzenie sprzętu do akcji. W czasie „zimy średniej”, jej skutki powinny zostać usunięte w ciągu dwóch godzin liczonych od czasu ustania opadów śniegu. W przypadku „zimy ciężkiej”, czyli całodziennych opadów, błoto pośniegowe powinno zniknąć z dróg prowadzących komunikację zbiorową w ciągu czterech godzin od chwili ustania opadów śniegu i w ciągu ośmiu godzin z całego układu drogowego. Z kolei podczas zimy o „skrajnie ciężkim przebiegu” (intensywne, długotrwałe opady śniegu połączone z zawieją i zamiecią śnieżną), działania koncentrują się na ciągłym łagodzeniu skutków zimy na drogach i chodnikach.

Kolejność odśnieżania:

1) podjazdy,

2) chodniki i dojścia do klatek schodowych, 

3) dojścia do parkingów i garaży,

4) parkingi.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2021

STANOWISKO ZWIĄZKU W SPRAWIE ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁDZIELNI
W odpowiedzi na pytania w sprawie możliwości organizacji walnego zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z2021 r., poz. 861 – Krajowy Związek Rewizyjny stoi na stanowisku, że w związku z obowiązywaniem art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.568) brak jest obowiązku zwoływania walnego zgromadzenia przed wskazanym tam terminem.
Przywołany art. 90 stanowi, że:
Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) nadal w treści § 26 ust. 15 do dnia 31 sierpnia 2021 r. zakazuje organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 i ust. 1a zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, poza dozwolonymi w treści ust. 17, żaden ze wskazanych tam przypadków nie dotyczy walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych.
Zarząd KZRSM

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2020

Walne Zgromadzenie 2020

 

ZAWIADOMIENIE


Budżet 2019 założenia

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”

Rok budżetowy 2019

Zmiana sposobu naliczenia

INFORMACJA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”  informuje, że od 1 stycznia 2019 r. w naliczeniu czynszowym wyodrębniona zostanie stawka za wywóz nieczystości oraz ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W związku z tą zmianą prosimy o wypełnienie deklaracji w celu uaktualnienia danych.

 

Osoby posiadające kartę dużej rodziny proszone są o dopisanie tej informacji na formularzu.

 

Wypełnione druki prosimy dostarczyć do biura Spółdzielni

(osobiście, mailem lub wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej przy biurze) najpóźniej do 14 grudnia 2018 r.