Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Historia

Geneza firmy (rys historyczny miasta).

Pierwsze pisemne wzmianki o Świeciu pochodzą z XII wieku. Badania archeologiczne wykazują, że już we wczesnym średniowieczu istniała tu osada rybacka. W 1245 roku książę Świętopełk II, po zdobyciu przez Krzyżaków zamku w pobliskich Sartowicach przeniósł gród w widły rzek Wdy i Wisły. Jednakże i ten gród w roku 1309 został przez rycerzy zakonu zdobyty i zniszczony. W 1338 roku Świecie otrzymało przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. Krzyżacy przenieśli miasto na teren niżej położony, przy ujściu Wdy do Wisły, na nowo je wytyczając. Wybudowali zamek, który wkrótce stał się siedzibą komturów. W tym okresie powstał także kościół p.w. Św. Stanisława, tzw. Stara Fara, oraz mury obronne otaczające miasto. Ich fragmenty zachowały się do dziś. Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu – nad brzegiem Wisły, będącej do XX wieku ważną arterią spławną, oraz na przecięciu szlaków handlowych, bursztynowego i wiążącego Pomorze Zachodnie z Mazurami, Warmią i Litwą – Świecie rozwijało się bardzo dynamicznie. Do bogacącego się miasta ściągali osadnicy z odległych krajów. W XVII wieku Świecie ponownie zaczęło się rozwijać na wysokim brzegu Wdy, gdzie wybudowano klasztor Bernardynów. Podczas potopu szwedzkiego, w roku 1655, miasto zostało całkowicie zniszczone a zamek krzyżacki spalony.

 

Po odbudowie ze zniszczeń, w 1818 roku Świecie stało się siedzibą nowoutworzonego powiatu. W 1854 r. po jednej z większych powodzi, która uszkodziła prawie wszystkie budynki, podjęto decyzję o przeniesieniu miasta na skarpę wiślaną. Przenosiny trwały do końca 1885 roku. W XIX wieku nastąpił ponowny rozkwit Świecia. Uruchomiono cukrownię, tartak, elektrownię, rzeźnię miejską, młyn w Przechowie, doprowadzono linię kolejową. Wraz z zakończeniem I wojny światowej skończył się okres panowania pruskiego – Świecie wróciło do Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym miasto nadal rozwijało się dynamicznie. Hitlerowska okupacja przyniosła śmierć tysiącom mieszkańców Świecia i okolic.

 

W wyniku przemian zachodzących po II wojnie światowej Świecie awansowało do rangi jednego z najważniejszych ośrodków społeczno – gospodarczych województwa bydgoskiego. Przełomowym momentem dla dalszego rozwoju miasta była decyzja o budowie Zakładów Celulozy i Papieru – największego tego typu zakładu w Polsce. Miasto stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Zbiegają się tu dwie drogi krajowe tj. 1 i 5 łączące południe Polski z aglomeracją gdańską. W odległości ok. 14 km od granic miasta przebiega autostrada A – 1 północ – południe.

 

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Gminie Świecie Zarząd Miejski w 1995 roku przystąpił do prac związanych z utworzeniem na terenie Gminy nowej Spółdzielni Mieszkaniowej z udziałem Gminy. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 1995 roku przystąpiono do prac związanych z tworzeniem nowej Spółdzielni.

 

Dzięki temu powstała nowa jednostka, która zaspokajała potrzeby mieszkaniowe osób posiadających pieniądze na wykup lokali mieszkaniowych. Oczekiwanym efektem było przemieszczenie się najemców lokali komunalnych do zasobów Spółdzielni (umożliwiło to tworzenie lokali socjalnych oraz przydzielanie zwolnionych lokali komunalnych osobom, których nie stać było na wykup lokali). Poprzez współdziałanie Spółdzielni z władzami miasta powstały dwa budynki. Kolejnym krokiem Spółdzielni było budowanie lokali mieszkalnych dla rodzin, które są w stanie ponieść pełne wydatki mieszkaniowe związane z utrzymaniem lokali. W celu sprostania oczekiwań społeczeństwa na rozpoczęcie realizacji budownictwa mieszkaniowego według nowych nie stosowanych dotychczas w Świeciu zasadach dostosowano statut Spółdzielni do wymogów ustawy z dnia 26 października 1995 roku, o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133 / 95, poz. 654 z późniejszymi zmianami) oraz na początku 2000 roku rozpoczęto prace budowlane.

 

Do 2004 r. Zarząd był pełniony społecznie. Początkowo przez Tadeusza Pogodę później przez Mirosława Rzymka. Od 1 stycznia 2004 r. na funkcje Prezesa Zarządu został powołany Rafał Grabski, a Mirosław Rzymek został Członkiem Zarządu. Duże zapotrzebowanie na lokale spowodowało szybki rozwój Spółdzielni. I tak od 2006 do 2010 powiększono zasoby o 4 nieruchomości mieszkalne oraz 1 nieruchomość niemieszkalną, gdzie znajduje się budynek administracyjny Spółdzielni.

Related Images: