Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

O Spółdzielni

 

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

 

Zgodnie z §5 Statutu, podstawowym przedmiotem działalności Spółdzielni jest m.in.:

 

1) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 

2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

 

3) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

4) zarządzanie/administrowanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wnoszeniem budynków,

6) roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

7) działalność obiektów kulturalnych.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Pomóż Sam Sobie” w Świeciu działa od 04.07.1996 roku.

 

 

 

 

Struktura kapitałowa firmy.

 

Biorąc pod uwagę funkcje pełnione w procesie gospodarczym, majątek Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” można podzielić na dwie podstawowe grupy: aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe.
Do pierwszej grupy należą składniki rzeczowe [grunty, budynki, urządzenia techniczne, inne środki trwałe] wartości niematerialne i prawne oraz finansowe [inwestycje długoterminowe]. Do aktywów obrotowych zalicza się zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz środki pieniężne.

 

W Spółdzielni kapitał jako podstawowe źródło pochodzenia majątku występuje w formie funduszu udziałowego i funduszu zasobowego.

 

Fundusz udziałowy Spółdzielni powstaje z jednorazowych lub ratalnych wpłat, zwanych udziałami, wnoszonych przez członków przystępujących do Spółdzielni. Udział pozostaje własnością członka Spółdzielni. Wielkość jednego udziału, minimalna liczba udziałów, jaką musi zadeklarować członek spółdzielni, warunki zwrotu udziału i inne warunki dotyczące udziałów określa statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”. Fundusz udziałowy może być naruszony, jeżeli Spółdzielnia poniesie stratę na swej działalności, ale dopiero po wyczerpaniu funduszu zasobowego.

 

Fundusz zasobowy jest tworzony z wpisowego, pobieranego w wysokości określonej statutem Spółdzielni od jej członków, z części czystej nadwyżki bilansowej, czyli „zysku” Spółdzielni oraz innych wpływów. W przeciwieństwie do funduszu udziałowego, fundusz zasobowy nie może być dzielony pomiędzy członków Spółdzielni.

 

 

Dotychczasowa działalność.

– W zakresie realizacji inwestycji.

 

Przedmiotem działania Spółdzielni jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach własnościowego prawa do lokalu i lokatorskiego prawa do lokalu. Od pierwszych dni działalności Spółdzielni przystąpiono do realizowania tego celu poprzez wykonywanie prac zmierzających do wybudowania budynku mieszkalnego, pierwszego w zasobach Spółdzielni na zasadach własnościowego prawa do lokalu.

Oto niektóre historyczne daty:

 

04.07.1996r.  Spółdzielnia rozpoczęła działalność
14.01.1997r.  została zawarta umowa pomiędzy Gminą Świecie, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu dotycząca oddania gruntów w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynku mieszkalnego o 24 lokalach. Sprzedaż budynku odbyła się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30.10.1996 r. w sprawie zbycia lokali w budynku wielomieszkaniowym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego 7
14.05.1997r.  odbyło się spotkanie, na którym oświadczono, że w umowie z dnia 08.10.1996 r. przedmiotem, której było wykonanie zadania inwestycyjnego – budowy budynku segmentu Nr 1 – 24 rodzinnego i budynku segmentu Nr 2 – 20 rodzinnego następuje zamiana po stronie zleceniodawcy polegająca na wstąpieniu Spółdzielni w miejsce Gminy Świecie i przejęciu przez Spółdzielnię wszelkich praw i obowiązków
16.10.1997r.  odbył się odbiór budynku mieszkalnego, segment Nr 2, o 20 mieszkaniach
30.03.1998r. odebrano budynek mieszkalny o 24 lokalach mieszkalnych, segment Nr 1 inwestycji
17.04.1998r. rozpoczęto realizację kolejnego budynku mieszkalnego, segment A, o 24 lokalach; zakończenie robót nastąpiło w dniu 30.05.1999 r.
13.05.1998r. rozpoczęto budowę segmentu B o 24 lokalach; zakończenie robót nastąpiło w dniu 30.08.1999 r.
12.08.1998r. rozpoczęto budowę segmentu C o 24 lokalach; zakończenie robót nastąpiło w dniu 14.01.2000 r.
    Z końcem miesiąca stycznia 2000 r. rozpoczęto budowę kolejnego trzeciego budynku mieszkalnego składającego się z dwóch segmentów (segment 1 – 36 mieszkań, segment 2 – 24 mieszkania), o łącznej ilości mieszkań 60.

                  Od 2006 do 2010 r. Spółdzielnia wybudowała 3 budynki 48-śmio lokalowe (Piłsudskiego 19, Piłsudskiego 21, Paderewskiego 14A), 1 budynek 28-śmio lokalowy (Piłsudskiego 17) oraz budynek administracyjny (Piłsudskiego 15).

 

* W zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi.

 

Pomimo krótkiego okresu działalności Spółdzielnia zdobyła szereg doświadczeń w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu od 1997 roku zarządza zasobami, których jest właścicielem. W skład tych zasobów wchodzą następujące nieruchomości zabudowane, położone w Świeciu przy:

Ks. Stanisława Krausego 7 dz. g. o łącznej powierzchni 3.224,88 m2, których właścicielem jest Gmina Świecie, Spółdzielnia posiada prawo do wieczystego użytkowania na podstawie umowy w formie aktu notarialnego zawartego z Gminą Świecie w dniu 14.01.1997 r. z budynkiem wielorodzinnym o 68 lokalach mieszkalnych
Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 dz. g. o powierzchni 3.748,80 m2 z budynkiem wielorodzinnym o 72 lokalach mieszkalnych oraz 18 garażami w poziomie piwnic o powierzchni 286,50 m2
Marszałka Józefa Piłsudskiego 9 dz. g. o powierzchni 2.812,00 m2 z budynkiem wielorodzinnym o 60 lokalach mieszkalnych oraz 22 garażami w poziomie piwnic o powierzchni 376,50 m2
Marszałka Józefa Piłsudskiego 17: dz. g o powierzchni 1.366,73 m2 z budynkiem wielorodzinnym o 28 lokalach mieszkalnych oraz 12 garażami w poziomie piwnic o powierzchni 199,13 m2
Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 dz. g o powierzchni 2.519,94 m2 z budynkiem wielorodzinnym o 48 lokalach mieszkalnych oraz 16 garażami w poziomie piwnic o powierzchni 293,20 m2
Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 dz. g o powierzchni 2.809,88m2 z budynkiem wielorodzinnym o 48 lokalach mieszkalnych oraz 17 garażami w poziomie piwnic o powierzchni 316,16 m2
Bolesława Chrobrego 4 dz. g o powierzchni 2.782,40 m2 z budynkiem wielorodzinnym o 48 lokalach mieszkalnych oraz 18 garażami w poziomie piwnic o powierzchni 344,34 m2

 

* W pozostałym zakresie działalności.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu prowadzi wyłącznie działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym, zarządzaniem i eksploatacją budynków i lokali. Spółdzielnia od samego początku jej działalności zamierza prowadzić i stale rozwijać takie formy budowy mieszkań, które zaspokajałaby w coraz większym stopniu potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności.

 

Od marca 2015 r. w kooperacji z SZBAU Sp. z o.o. czuwa nad realizacją i zajmuje się szeroko pojęta administracją przy budowie „Osiedla Hallera”, gdzie powstaną nowe substancje mieszkaniowe administrowane przez Spółdzielnię (www.osiedlehallera.pl).

 

* Polityka czynszowa.

 

Dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu najważniejszą sprawą jest prowadzenie odpowiedniej zgodnej z potrzebami i możliwościami polityki czynszowej w stosunku do realizowanych i oddanych do eksploatacji mieszkań na wynajem. Czynsz najmu tych mieszkań – zgodnie z założeniami – oprócz kosztów eksploatacji i ewentualnych remontów będzie pokrywał raty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Wysokość czynszu pozwalała będzie również stworzyć rezerwę środków pieniężnych na sfinansowanie nie przewidzianych wcześniej, ale koniecznych wydatków zabezpieczających prawidłowe, zgodne z oczekiwaniami najemców funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej. Na te sprawy Spółdzielnia zamierza zwracać szczególną uwagę wybierając najemców realizowanych mieszkań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

Działania Zarządu nie tylko pozwalają w pełni zachować płynność finansową Spółdzielni, lecz zapewniają bezpieczną finansowo, kontynuację działalności w latach następnych. Plan gospodarczy Spółdzielni zawsze oparty jest o faktycznie poniesione koszty.

 

Organami Spółdzielni są:

1. Walne Zgromadzenie 

 

2. Rada Nadzorcza

 

3. Zarząd  

                                            

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Biorą w nim udział z głosem decydującym osobiście członkowie Spółdzielni. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. §30 Statutu określa szczegółowy zakres właściwości organu.

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Sposób wybierania Rady oraz zakres działania określa Statutu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

Przewodniczący RN      – Elżbieta Poćwiardowska Szmyt
Z-ca Przewodniczącego RN      –      Adam Thiede
Sekretarz RN        – Marzenna Chmara
Członek RN

Członek RN

     –

     – 

Michał Majewski 

Sławomir Owczyński

 

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółowy zakres działania określa Regulamin Zarządu.

Prezes Zarządu    – Rafał Grabski
Członek Zarządu    – Kazimierz Pepliński

 

 

Pracownicy

 

Kadra Spółdzielni  składa się z 4 osób:

Rafał Grabski wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku administracja w zakresie prawa i ochrony pracy, podnoszone kwalifikacje – studia uzupełniające magisterskie w zakresie zarządzanie w administracji, studia podyplomowe – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, licencjonowany Zarządca nieruchomości nr licencji 16655 nadanej przez Ministra Infrastruktury, zrzeszony w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami – nr licencji 479, zatrudniony na stanowisku Prezesa  Zarządu w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.
Anna Warchoł wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia o specjalności ekonomika i organizacja sektora publicznego, zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, na czas nieokreślony.
Katarzyna Bróździak wykształcenie wyższe, zatrudniona na stanowisku specjalista ds. administracji w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.
Marek Kałdowski  zatrudniony na stanowisku pracownika gospodarczego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony.

 

 

W Spółdzielni trwa ciągły proces doskonalenia kadr, który jest nastawiony na zdobycie konkretnych kwalifikacji, szczególnie z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkaniowego, budowlanego, handlowego oraz rachunkowości i finansów.

 

Related Images: