Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych w dobie Covid-19 w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25.02.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

INFORMACJA ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

 

 

 

w przedmiocie

FUNKCJONOWANIA ORGANÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W DOBIE COVID – 19 W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW  Z DNIA 25 LUTEGO 2022 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

 

 

 

Źródło: https://zrsmrp.com.pl/funkcjonowanie-organow-spoldzielni-mieszkaniowych-w-dobie-covid-19-w-zwiazku-z-rozporzadzeniem-rady-ministrow-z-25-02-2022-r-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku/

 

 

 

 

Co do zasady do spółdzielni mieszkaniowych nadal znajdzie zastosowanie przepis art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Ww. regulacja nie ogranicza spółdzielni w zwoływaniu walnych zgromadzeń w formule stacjonarnej jeżeli przepisy reżimu sanitarnego dotyczące np. limitu osób w trakcie zebrań na to pozwalają.

 

 

 

Aktualnie obowiązuje przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. takich limitów nie przewidują to jednak każdorazowo Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna sama dokonać oceny czy jest w stanie przeprowadzić np. walne zgromadzenie czy posiedzenie Rady Nadzorczej w formule stacjonarnej z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego biorąc pod uwagę aktualny stan zakażeń koronawirusem. Stan epidemii nadal bowiem obowiązuje.

Related Images: