Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2020

Walne Zgromadzenie 2020

 

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r. poz. 275 i 568) zarządza się na dzień 28 września 2020 r. podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”, które odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 15 w Świeciu.
Podjęcie uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 28 września 2020 r. od godz. 9:00 do godz. 17:00 w biurze Spółdzielni.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniu 28 września 2020 r.:

  1. Uchwała nr 1/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 r. (Sprawozdanie RN za 2019 r.)
  2. Uchwała nr 2/2020 w sprawie przyjęcia oceny polustracyjnej działalności Spółdzielni w wyniku przeprowadzonej lustracji ustawowej Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.(Wnioski polustracyjne)
  3. Uchwała nr 3/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019. (Sprawozdanie finansowe)
  4. Uchwała nr 4/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019 (Sprawozdanie Zarządu za 2019 r.)
  5. Uchwała nr 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu: Rafałowi Grabskiego za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w 2019 roku oraz Kazimierzowi Peplińskiemu za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2019 roku.

 

Informacje dotyczące podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie

 

Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, obowiązujący stan epidemii oraz zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 COVID-19, obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w roku 2020 w dotychczasowym trybie nie jest możliwe. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej postanowił na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”. Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest bezwzględnie konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019 w terminie do dnia 30.09.2020 r. oraz złożenia sprawozdań Spółdzielni w Sądzie Rejestrowym.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2019 dostępne są w Biurze Spółdzielni (do pobrania nieodpłatnie) oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Projekty uchwał będą również dostępne dla głosujących w dniu 28 września 2020 r.

 

Zarząd powołał Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”, której zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, odbieranie udzielonych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności Komisji.

 

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania tj. 28 września 2020 r. w biurze Spółdzielni po okazaniu mandatu członkowskiego/dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni.

Pełnomocnictwo musi zawierać dane Członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, numer członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 28.09.2020 r. oraz własnoręczny podpis Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni (Pełnomocnictwo). Pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”.

 

Głosowanie odbywać się będzie w biurze Spółdzielni. W czasie przebywania w biurze Spółdzielni w dniu głosowania oraz w czasie głosowania ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii istnieje obligatoryjny obowiązek zakrywania ust i nosa.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”

Related Images: