Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Walne Zgromadzenie 2018

Na podstawie § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dn. 25 czerwca 2018 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 15 w Świeciu.

 

 

Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (dz. U. Nr 30 poz. 210) wraz z późniejszymi zmianami, postanowień Statutu Spółdzielni oraz uchwalonego Regulaminu.

 

Walne Zgromadzenie 2018 r.

  1. Porządek obrad.
  2. Regulamin obrad  Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu.
  3. statut2018-projekt

 

 

INFORMACJE:

  • Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Podpis członka powinien być złożony w obecności upoważnionego pracownika Spółdzielni, Członka Zarządu lub poświadczony notarialnie. Pełnomocnictwa będą przyjmowane najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia do godz. 13:00 w biurze Spółdzielni.
  • Sprawozdania, które będą przedmiotem obrad oraz projekty uchwał będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni.
  • Członkowie mają prawo do zapoznania się z wyłożonymi projektami uchwał oraz prawo do składania – w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia – projektów uchwał z żądaniem zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
  • Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Related Images: