Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza.

Na podstawie § 49 in. Statutu Spółdzielni powoływana jest Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Przewodniczący RN Elżbieta Poćwiardowska Szmyt
Z-ca Przewodniczącego RN Adam Thiede
Sekretarz RN Marzenna Chmara
Członek RN Sławomir Owczyński
Członek RN Michał Majewski

 

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Zgodnie z § 51. statutu

  1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni. których prawa do lokali związane są z ta nieruchomością,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,

10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

11) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

12) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej,

13) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej,

14) podejmowanie uchwał w sprawie rozbudowy, nadbudowy nieruchomości wspólnej,

15) podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania podziału nieruchomości wspólnej,

16) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jeden lokal,

17) podejmowanie uchwał w sprawie podziału lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na dwa odrębne lokale,

18) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,

20) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,

21) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,

22) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe,

23) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,

24) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

25) uchwalanie regulaminu porządku domowego,

26) uchwalanie regulaminu Zarządu.

  1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

 

Related Images: