Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Budżet 2016 założenia

 

 

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej

„Pomóż Sam Sobie” na rok 2016

 

 

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” na rok 2016

 

Na plan gospodarczy składają się:

   
1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków.    
2. Plan przychodów funduszu remontowego.    
3. Plan przychodów funduszu inwestycyjnego.    
Założenia do opracowania planu
Do opracowania planu kosztów eksploatacji podstawowej przyjęto koszty poniesione przez Spółdzielnię na eksploatacje w okresie od 1 stycznia do 30 października 2015 roku.
     
Opłata eksploatacyjna za lokal dla Członków 2,15 zł/m2       
                                                                                                            
Opłata eksploatacyjna za lokal dla Nieczłonków 2,30 zł/m2                        
                                                                                                           
Opłata eksploatacyjna za garaż dla Członków 0,80 zł/m2                                       
                                                                                                              
Opłata eksploatacyjna za garaż dla Nieczłonków 1,20 zł/m2                       
                                                                                                                          
Zakładane przychody i koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków wg faktycznie poniesionych kosztów.    
Przyjęto stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, w wysokości zbliżonej do faktycznie zapłaconych faktur za dany rok. Wysokość opłat
  c.o. [zł/m2] c.w.u. [zł/m3]
  2,10 16,00
     
Planowana wysokość opłat za wywóz nieczystości.  Koszty 11,50 zł/osobę
Ks. St. Krausego 7 16974,00  
Piłsudskiego 7 21390,00  
Piłsudskiego 9 16836,00  
Piłsudskiego 17 7038,00  
Piłsudskiego 19 11592,00  
Piłsudskiego 21 12834,00  
Paderewskiego 14A 10212,00  
RAZEM 96876,00  
     
Przyjęto wysokość opłaty za podatek od nieruchomości. 7509,00  
     
Przyjęto wysokość ubezpieczenia na niezmienionym poziomie ceny rynkowej 1m2. 16209,00  
     
Odpisy na fundusz remontowy obciążają bezpośrednio koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Miesięczna stawka opłat na fundusz remontowy wynosić będzie 0,90 zł/m2. Fundusz Inwestycyjny zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia w wysokości 0,10 zł/m2. Przychody funduszu remontowego stanowią koszty GZM. Koszty remontów, nie mogą przekroczyć sumy istniejących środków wraz z planowanymi przychodami funduszu remontowego w 2016 roku. Uchwalony przez Radę Nadzorczą rzeczowo – finansowy plan remontów oraz wykorzystanie środków z Funduszu Inwestycyjnego na 2016 rok, będą stanowiły integralny składnik niniejszego planu.    
     
     
PODSUMOWANIE    
Plan gospodarczy oparto w całości na faktycznie poniesionych kosztach w okresie od 01 stycznia  do 31 października 2015 roku.
Zarząd Spółdzielni wnioskuje o pozostawienie stawek opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych w wysokości obowiązującej w roku poprzednim. Przyjęcie w całości propozycji Zarządu zapewni Spółdzielni płynność finansową oraz jej stabilny rozwój, którego celem jest podniesienie standardu i wartości istniejących zasobów mieszkaniowych.
 

 

Related Images: