Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Zmiany ustawowe wymuszają zmianę statutu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. (Dz. u. z 2017 r. poz. 1596) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian, które wymagają zmian w statucie spółdzielni. Spółdzielnia zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zobowiązana jest do dokonania zmian statutu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zmiany dotyczą między innymi nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

Zmodyfikowano przepisy dotyczące umowy o budowę lokali,  regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali,   nabycia ekspektatywy odrębnej własności lokali i rozliczeń wkładu mieszkaniowego.

Wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowej.

W Walnym Zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych. Pozostawiono zasadę określoną w prawie spółdzielczym, że pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.

Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzenia lustracji – lustratorami nie mogą być m.in. członkowie zarządu, prokurenci, główny księgowy, pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni.

Ustawa rozszerzyła uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

Obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie statutu Spółdzielni do obowiązujących przepisów.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa możemy zapoznać się z analizą zmienionych przepisów.

Related Images: