Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Zaległości w opłatach

Zaległości w opłatach. 

  

Użytkowanie lokalu związane jest z koniecznością ponoszenia opłat z tego tytułu.

Jakie podjąć kroki, gdy zbliża się termin płatności, a nam brakuje funduszy na regulacje zobowiązań? 

 

 

Dlaczego mam płacić i za co?

Obowiązek opłat z tytułu korzystania z lokalu wynika z artykułu 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wskazuje on różnicę kosztów, w zależności od posiadanego typu lokalu (mieszkanie, garaż) oraz członkostwa w spółdzielni, jakie ponosimy w związku z posiadaniem lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Zgodnie z tym przepisem mamy obowiązek:

 

1. Uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali.
2. Uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej.
3. Uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

 

 

Termin wnoszenia opłat.

 

Opłaty za używanie lokali są płatne do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe znajdujące się w blankiecie „Druk wpłaty”.

 

Zbliżają się płatności…problem? Procedura postępowania.

 

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie naliczane są za każdy dzień zwłoki ustawowe odsetki.

Przy zadłużeniach drobnych wysyłane są do dłużników w pierwszej kolejności monity do zapłaty.

W przypadku zadłużenia przekraczającego 3 miesięczny wymiar opłat dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty.

Jeżeli dalej nie następuje uregulowanie zobowiązania, to sprawę kierujemy do sądu, a następnie do komornika

albo firmy zajmującej się windykacją należności.

Warto pamiętać, że każdy krok podjęty przez Spółdzielnię w celu ściągnięcia należności wiąże się z kosztami, którymi obarczony zostaje zawsze dłużnik.

Niezwykle ważne jest więc, aby w przypadku chwilowych problemów płatniczych udać się jak najszybciej do siedziby Spółdzielni w celu wyjaśnienia sytuacji oraz podpisania zobowiązania. Jeżeli osobiście nie mamy możliwości, możemy skorzystać z druku „Zobowiązanie spłaty zaległości”, wypełnić czytelnie i odesłać pocztą lub wrzucić do skrzynki pocztowej na budynku Spółdzielni. 

Realizacja warunków spłaty zawartych w zobowiązaniu wstrzymuje bowiem działania windykacyjne Spółdzielni i w znaczący sposób obniża ich koszty.

 

Related Images: