Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Zmiany ustawowe wymuszają zmianę statutu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. (Dz. u. z 2017 r. poz. 1596) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian, które wymagają zmian w statucie spółdzielni. Spółdzielnia zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zobowiązana jest do dokonania zmian statutu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zmiany dotyczą między innymi nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

Zmodyfikowano przepisy dotyczące umowy o budowę lokali,  regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali,   nabycia ekspektatywy odrębnej własności lokali i rozliczeń wkładu mieszkaniowego.

Wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowej.

W Walnym Zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych. Pozostawiono zasadę określoną w prawie spółdzielczym, że pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.

Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzenia lustracji – lustratorami nie mogą być m.in. członkowie zarządu, prokurenci, główny księgowy, pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni.

Ustawa rozszerzyła uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

Obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie statutu Spółdzielni do obowiązujących przepisów.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa możemy zapoznać się z analizą zmienionych przepisów.

Related Images:

Zaległości w opłatach

Zaległości w opłatach. 

  

Użytkowanie lokalu związane jest z koniecznością ponoszenia opłat z tego tytułu.

Jakie podjąć kroki, gdy zbliża się termin płatności, a nam brakuje funduszy na regulacje zobowiązań? 

Related Images:

Dodatek mieszkaniowy – komu się należy i jak go obliczyć

Dodatek mieszkaniowy – komu się należy i jak go obliczyć

 

 

 

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych.
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (DZ.U. Nr 156, poz.1817).
* Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu. (Dz.U. z dnia 22 maja 2013 r. poz.589).
* O wymogu zamieszkiwania przez osobę w oddzielnym pokoju orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

 

Related Images:

Dodatek do energii elektrycznej

Dodatek do energii elektrycznej

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059).
2. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 984).
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Related Images: