Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Walne Zgromadzenie 2017

Na podstawie § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dn. 26 czerwca 2017 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 15 w Świeciu.

 

 

Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (dz. U. Nr 30 poz. 210) wraz z późniejszymi zmianami, postanowień Statutu Spółdzielni oraz uchwalonego Regulaminu.

 

Walne Zgromadzenie 2017 r.

  1. Porządek obrad.
  2. Regulamin obrad  Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu.

 

 

Sprawozdania, które będą przedmiotem obrad oraz projekty uchwał będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni. Członkowie mają prawo do zapoznania się z wyłożonymi projektami uchwał oraz prawo do składania – w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia – projektów uchwał z żądaniem zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Related Images: