Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2022

Walne Zgromadzenie 2022

 

 

Z dniem 7 września 2022 r. uchylone zostaną przepisy art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te umożliwiają przesunięcie zorganizowania walnych zgromadzeń w spółdzielniach na czas po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, jak również wydłużają kadencję rad nadzorczych.

 

Od dnia 7 września 2022 r. do zwoływania walnych zgromadzeń zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta przewiduje, że zarząd zwołuje walne zgromadzenie:

 

* przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego,

* również na żądanie rady nadzorczej lub przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

 

Jeżeli w spółdzielni rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to spółdzielnia taka obowiązana będzie przeprowadzić stacjonarne walne zgromadzenie do dnia 30 czerwca 2023 r., tj. w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

 

W odniesieniu do walnego  zgromadzenia organizowanego na wniosek rady nadzorczej lub odpowiedniej liczby członków, to zwołuje się je w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania, które powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania. Jeżeli zarząd spółdzielni nie zwoła walnego zgromadzenia, to zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.

 

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej na żądanie rady lub odpowiedniej liczby członków spółdzielni może być zwoływane w dowolnym terminie w ciągu roku, a tym samym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawierają rozwiązania, które przyznają członkom spółdzielni uprawnienie do zorganizowania walnego zgromadzenia, o ile jest to w ich ocenie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni.

 

Related Images: