Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza.

 

Na podstawie § 59 in. Statutu Spółdzielni powoływana jest Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 

Przewodniczący RN Eugeniusz Libecki
Z-ca Przewodniczącego RN Sławomir Gołębiewski
Sekretarz RN Hanna Sikorska
Członek RN Małgorzata Krzywańska
Członek RN Bogdan Byzdra          

 

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Do zakresu działania Rady należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez badanie okresowe sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, dokonywanie okresowych ocen wykonania poprzez Spółdzielnię prawa jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię prawa jej członków, przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
5) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli oraz ocenę sprawozdań finansowych i lustracji,
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, w tym także dotyczących stosunku pracy dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
9) rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
10) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka ze Spółdzielni lub wykreślenie z rejestru członków,
11) wybieranie członków Zarządu, w tym osobno Prezesa oraz ich odwoływanie,
12) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
13) uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni oraz kalkulacji opłat za używanie lokali,
14) rozpatrywanie i opiniowanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie,
15) uchwalanie zasad rozliczania kosztów modernizacji i remontów budynku na poszczególne lokale spółdzielcze i wyodrębnione właścicielskie,
16) zwołanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w statucie.

 

W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni, korzystać z usług i pomocy lustratorów i rzeczoznawców. Rada Nadzorcza działa zgodnie z uchwalonym przez Walne Zgromadzenie regulaminem.

 

Related Images: