Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Ogłoszenia Zarządu

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w prawie spółdzielczym i statucie innym organom Spółdzielni. Zarząd składa się z dwóch osób, w tym z Prezesa i Członka Zarządu. Członkowie Zarządu nie muszą być członkami Spółdzielni. Zarząd lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę, odwołanie to musi być uzasadnione na piśmie. Odwołanie nie narusza uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek i pełnomocnik. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, składania oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni. Posiedzenie Zarządu zwołuje i przewodniczy Prezes. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Funkcjonowanie i zasady pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.

Related Images: