Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Walne Zgromadzenie 2024

Walne Zgromadzenie 2024

 

Na podstawie § 31 Statutu Spółdzielni „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków

w dn. 18 czerwca 2024 r. o godz. 1600 w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Piłsudskiego 15 w Świeciu.

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium: przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 r.,
 • dyskusja oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie.
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023:
 • dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023,
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 1. Interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie.

Related Images: