Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Struktura organizacyjna

Organami Spółdzielni są:

1. Walne Zgromadzenie 

 

2. Rada Nadzorcza

 

3. Zarząd  

                                            

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Biorą w nim udział z głosem decydującym osobiście członkowie Spółdzielni. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. §30 Statutu określa szczegółowy zakres właściwości organu.

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Sposób wybierania Rady oraz zakres działania określa Statutu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

Przewodniczący RN      – Elżbieta Poćwiardowska Szmyt
Z-ca Przewodniczącego RN      –      Bogdan Byzdra
Sekretarz RN        – Magdalena Litwińczuk
Członek RN      – Adam Thiede
Członek RN      – Paweł Weisbrot

 

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółowy zakres działania określa Regulamin Zarządu.

Prezes Zarządu    – Rafał Grabski
Członek Zarządu    – Kazimierz Pepliński
      

 

 

Pracownicy

 

Kadra Spółdzielni  składa się z 4 osób:

Rafał Grabski wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku administracja w zakresie prawa i ochrony pracy, podnoszone kwalifikacje – studia uzupełniające magisterskie w zakresie zarządzanie w administracji, studia podyplomowe – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, licencjonowany Zarządca nieruchomości nr licencji 16655 nadanej przez Ministra Infrastruktury, zrzeszony w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami – nr licencji 479, zatrudniony na stanowisku Prezesa  Zarządu w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.
Anna Warchoł wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia o specjalności ekonomika i organizacja sektora publicznego, zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, na czas nieokreślony.
Katarzyna Bróździak wykształcenie wyższe, zatrudniona na stanowisku specjalista ds. administracji w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.
Stanisław Korczak czeladnik studniarski, zatrudniony na stanowisku pracownika gospodarczego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony.

 

 

W Spółdzielni trwa ciągły proces doskonalenia kadr, który jest nastawiony na zdobycie konkretnych kwalifikacji, szczególnie z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkaniowego, budowlanego, handlowego oraz rachunkowości i finansów.