Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2020

Walne Zgromadzenie 2020

 

ZAWIADOMIENIE


Budżet 2019 założenia

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”

Rok budżetowy 2019

Zmiana sposobu naliczenia

INFORMACJA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”  informuje, że od 1 stycznia 2019 r. w naliczeniu czynszowym wyodrębniona zostanie stawka za wywóz nieczystości oraz ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W związku z tą zmianą prosimy o wypełnienie deklaracji w celu uaktualnienia danych.

 

Osoby posiadające kartę dużej rodziny proszone są o dopisanie tej informacji na formularzu.

 

Wypełnione druki prosimy dostarczyć do biura Spółdzielni

(osobiście, mailem lub wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej przy biurze) najpóźniej do 14 grudnia 2018 r.

Członkostwo małżonków

Zarząd Spółdzielni informuje, iż nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy – Prawo spółdzielcze wprowadza członkostwo z mocy prawa , które nie wiąże się z uiszczaniem udziału i wpisowego.

Ponadto w myśl art. 3 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.

Celem dokonania rejestracji drugiego z małżonków w przypadku, gdy w dokumentach Spółdzielni figuruje jeden członek, a spełnia on powyższe kryterium, Spółdzielnia prosi o złożenie oświadczenia. Formularz znajduje się w zakładce formularze/druki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Spółdzielnią – osobiście lub telefonicznie 

Walne Zgromadzenie 2018

Na podstawie § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dn. 25 czerwca 2018 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 15 w Świeciu.

Zmiany ustawowe wymuszają zmianę statutu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. (Dz. u. z 2017 r. poz. 1596) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian, które wymagają zmian w statucie spółdzielni. Spółdzielnia zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zobowiązana jest do dokonania zmian statutu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zmiany dotyczą między innymi nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

Zmodyfikowano przepisy dotyczące umowy o budowę lokali,  regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali,   nabycia ekspektatywy odrębnej własności lokali i rozliczeń wkładu mieszkaniowego.

Wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowej.

W Walnym Zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych. Pozostawiono zasadę określoną w prawie spółdzielczym, że pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.

Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzenia lustracji – lustratorami nie mogą być m.in. członkowie zarządu, prokurenci, główny księgowy, pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni.

Ustawa rozszerzyła uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

Obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie statutu Spółdzielni do obowiązujących przepisów.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa możemy zapoznać się z analizą zmienionych przepisów.

Budżet 2018 założenia

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej

„Pomóż Sam Sobie” na rok 2018

Walne Zgromadzenie 2017

Na podstawie § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dn. 26 czerwca 2017 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 15 w Świeciu.