Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2021

STANOWISKO ZWIĄZKU W SPRAWIE ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁDZIELNI
W odpowiedzi na pytania w sprawie możliwości organizacji walnego zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z2021 r., poz. 861 – Krajowy Związek Rewizyjny stoi na stanowisku, że w związku z obowiązywaniem art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.568) brak jest obowiązku zwoływania walnego zgromadzenia przed wskazanym tam terminem.
Przywołany art. 90 stanowi, że:
Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) nadal w treści § 26 ust. 15 do dnia 31 sierpnia 2021 r. zakazuje organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 i ust. 1a zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, poza dozwolonymi w treści ust. 17, żaden ze wskazanych tam przypadków nie dotyczy walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych.
Zarząd KZRSM

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2020

Walne Zgromadzenie 2020

 

ZAWIADOMIENIE


Budżet 2019 założenia

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”

Rok budżetowy 2019

Zmiana sposobu naliczenia

INFORMACJA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”  informuje, że od 1 stycznia 2019 r. w naliczeniu czynszowym wyodrębniona zostanie stawka za wywóz nieczystości oraz ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W związku z tą zmianą prosimy o wypełnienie deklaracji w celu uaktualnienia danych.

 

Osoby posiadające kartę dużej rodziny proszone są o dopisanie tej informacji na formularzu.

 

Wypełnione druki prosimy dostarczyć do biura Spółdzielni

(osobiście, mailem lub wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej przy biurze) najpóźniej do 14 grudnia 2018 r.

Członkostwo małżonków

Zarząd Spółdzielni informuje, iż nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy – Prawo spółdzielcze wprowadza członkostwo z mocy prawa , które nie wiąże się z uiszczaniem udziału i wpisowego.

Ponadto w myśl art. 3 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.

Celem dokonania rejestracji drugiego z małżonków w przypadku, gdy w dokumentach Spółdzielni figuruje jeden członek, a spełnia on powyższe kryterium, Spółdzielnia prosi o złożenie oświadczenia. Formularz znajduje się w zakładce formularze/druki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Spółdzielnią – osobiście lub telefonicznie 

Walne Zgromadzenie 2018

Na podstawie § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dn. 25 czerwca 2018 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 15 w Świeciu.

Zmiany ustawowe wymuszają zmianę statutu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. (Dz. u. z 2017 r. poz. 1596) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian, które wymagają zmian w statucie spółdzielni. Spółdzielnia zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zobowiązana jest do dokonania zmian statutu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zmiany dotyczą między innymi nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

Zmodyfikowano przepisy dotyczące umowy o budowę lokali,  regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali,   nabycia ekspektatywy odrębnej własności lokali i rozliczeń wkładu mieszkaniowego.

Wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowej.

W Walnym Zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych. Pozostawiono zasadę określoną w prawie spółdzielczym, że pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.

Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzenia lustracji – lustratorami nie mogą być m.in. członkowie zarządu, prokurenci, główny księgowy, pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni.

Ustawa rozszerzyła uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

Obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie statutu Spółdzielni do obowiązujących przepisów.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa możemy zapoznać się z analizą zmienionych przepisów.

Budżet 2018 założenia

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej

„Pomóż Sam Sobie” na rok 2018